Historia

Sięgając pamięcią do czasów przedwojennych zauważa się, że miasto nasze nie posiadało ani jednej placówki przedszkolnej. Dopiero lata 1945 – 68 przyniosły dynamiczny rozwój miasta, który objął także szkolnictwo. W szybkim tempie zaczęto uruchamiać szkoły i placówki oœświatowo – wychowawcze, w tym także przedszkola. Początkowo powstawały one w budynkach szkolnych, klasztornych i domach prywatnych. Były to w przeważającej liczbie placówki jednooddziałowe. Sieć placówek wychowania przedszkolnego w okresie 23 lat po wyzwoleniu znacznie się zwiększyła. Przedszkola budowane były przez zakłady pracy i Inspektorat Oœwiaty. Do roku 1968 w Piekarach ŒŚląskich wybudowano 6 nowych przedszkoli, w tym także i nasze przedszkole. W chwili obecnej na terenie naszego miasta funkcjonuje 16 przedszkoli.

Nasza placówka powstała w roku 1953 jako Przedszkole Nr 2, jej inwestorem była KWK Andaluzja. Z zakładem tym utrzymujemy kontakt do dnia dzisiejszego. Rok rocznie goœścimy przedstawicieli braci górniczej, by zgodnie z tradycja uczcić Dzień Górnika. Niektórzy z Nich otrzymali zaszczytny tytuł Honorowego Przedszkolaka. Wszyscy przedszkolacy wraz z personelem przedszkola wdzięczni są zarządowi kopalni za wyposażenie przedszkola w latach budowy oraz za stałe uzupełnianie braków w latach sprawowania opieki i patronatu nad palcówką. KWK Andaluzja była opiekunem do 31 grudnia 1990 roku.

W pierwszych latach funkcjonowania przedszkole posiadało 3 oddziały, a działalność wychowawcza i opiekuńcza prowadzona była pod kierownictwem Pani Zofii Bartel. Wychowawczyniami pierwszych oddziałów 6 latków w pierwszym roku szkolnym 1953/54 były Pani Matylda Szafruga i Pani Anna Zawadka. Sześœciolatków było aż 64.Przedszkole posiadało 4 sale do zajęć w grupach, dwie łazienki z ubikacjami na parterze i na piętrze oraz szatnia na parterze dla wszystkich dzieci. Na piętrze znajduje się kuchnia, hol do zabaw przy muzyce. Przedszkole posiada także swoją kotłownię. Na terenie przedszkola znajduje się duży ogród, w którym dzieci mogą przebywać na œświeżym powietrzu. Z upływem lat ogród zmieniał swój wygląd.

Od roku 1954 do 1978 dyrektorem przedszkola była Œp. Pani Klara Opara. W tym okresie przedszkola posiada już 4 oddziały i otrzymuje nazwę Państwowego Przedszkola Nr 11. KWK Andaluzja w dalszym ciągu sprawuje opiekę i uzupełnia wyposażenie pomieszczeń gospodarczych i sal do zajęć.

W latach 1978 – 1987 dyrektorem przedszkola była Pani Róża Pluta. Nadal wzbogacana jest baza materialna i dydaktyczna przedszkola. W tym okresie przedszkole posiada nadal 4 oddziały ale bardzo liczne, iloœść dzieci w grupie przekracza 30, jest to bowiem okres wyżu demograficznego.

Od roku 1987 – 1992 stanowisko dyrektora piastowała Pani Ewa Wilczek. Nadal są bardzo liczne grupy . W roku szkolnym 1987/88 został uruchomiony dodatkowy oddział tzw. „ognisko”. Dzieci uczęszczające do tego oddziału nie korzystały z wyżywienia w przedszkolu, a zajęcia odbywały się po południu. Patrona t nad przedszkolem nadal sprawuje KWK Andaluzja.

Z jej to inicjatywy w czerwcu 1989 roku zostaje zagospodarowany ogród przedszkolny. W miejscu starego i zniszczonego sprzętu powstaje „Wioska Słowiańska”, cała wykonana z impregnowanego drewna. Wspaniałe domki słowiańskie, huœśtawki, koniki dostarczały dzieciom wiele radoœci podczas zabaw na śœwieżym powietrzu.

W styczniu 1991 roku opiekę nad przedszkolem obejmuje Urząd Miasta w Piekarach ŒŚląskich – Wydział Edukacji. Od wrześœnia 1992 roku dyrektorem Miejskiego Przedszkola jest Pani mgr Bogusława Stysz. Z powodu nieobecnoœści Pani Bogusławy Stysz od 2002 roku obowiązki dyrektora pełni Pani Gabriela Balwierz. Przedszkole w dalszym ciągu jest placówką 4 oddziałową posiadającą cztery sale zajęć. Ponadto wyposażona jest w hol, szatnię, dwa punkty sanitarno-higieniczne, kuchnię i magazyn. Obsługuje także własną kotłownię. Posiada własny obszerny księgozbiór. Oprócz tego jest wyposażone w telewizory, odtwarzacz VHS i radiomagnetofony. Ciągle są dokupywane nowe pomoce dydaktyczne jak również zabawki dla dzieci. W holu przedszkola można zawsze zauważyć zmieniający się wystrój, związany z aktualnymi porami roku czy tez innymi ważnymi uroczystoœściami. Można tam obejrzeć wystawione na gazetce prace dzieci.

We wrzeœniu 1999 roku z inicjatywy Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach powstało nowe podwórko do zabaw, wykonane z drewna impregnowanego . Projekt realizowany był z Funduszy Pomocowych Rządu Konfederacji Szwajcarii. W œśrodku ogrodu znajduje się wspaniały skalniak z okazami rośœlinnymi. Wieże, zjeżdżalnie, mostki, ruchomy trap, huœśtawki, drabinki, huśœtawki na sprężynach, piaskownice oraz boisko tartanowe do gry w koszykówkę pozwalają na swobodną i wszechstronną zabawę dzieci na powietrzu.

W tym roku szkolnym przedszkole obchodzi Złoty Jubileusz swojego istnienia. Praca całego personelu przedszkola na przestrzeni pół wieku ukierunkowana była i jest nadal na zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju i właśœciwego kształtowania ich osobowoœci. Wzruszający jest fakt że nasi pierwsi wychowankowie przyprowadzali swoje pociechy, dziœś zaœ niejednokrotnie powierzają naszej opiece swoje wnuki. Radosne jest także to, że z chwilą opuszczenia bram przedszkola nie urywa się kontakt z naszymi wychowankami. Dzieci często odwiedzają nas dzieląc się swoimi przeżyciami, osiągnięciami a także i troskami. Nie można pominąć także faktu , iż wiele naszych wychowanków zdobyło wykształcenie pedagogiczne i powróciło do naszej placówki w charakterze nauczyciela – wychowawcy, a dwie osoby sprawowały i sprawują funkcję dyrektora przedszkola.

W dalszym ciągu przedszkole jest modernizowane i wyposażane w nowy sprzęt audiowizualne, pomoce dydaktyczne oraz zabawki dla dzieci. Ale najważniejsze zawsze było DZIECKO , które jest jak dopiero co kiełkująca rośœlinka , która potrzebuje troski, opiekuńczej ręki, kochającego swą pracę ogrodnika, wtedy wyrasta bujnie, zakwita o czasie wydając następnie owoce.